Pełna oferta


Upadłość konsumencka

Należy przez nią rozumieć redukcję lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. 31 grudnia 2014 roku wprowadzona została nowelizacja upadłości konsumenckiej, istotnie liberalizująca przesłanki ogłoszenia upadłości. Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby nieposiadające żadnego majątku w tym byli przedsiębiorcy. Skutkiem prawomocnego ogłoszenia upadłości będzie umorzenie postępowań komorniczych. Więcej


Upadłość przedsiębiorstw

Do wszczęcia procedury niezbędny jest wniosek złożony przez dłużnika lub jego wierzyciela, a następnie postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości. Upadłość może zostać ogłoszona przez sąd jedynie wobec spółki lub osoby, która nie jest już w stanie regulować swoich długów, a więc stała się niewypłacalna w rozumieniu ustawy. Więcej


Szkody komunikacyjne

Jak wskazują statystyki, 90% poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych otrzymuje zaniżone odszkodowanie. Wielu z nich, szczególnie po otrzymaniu odmownej decyzji ubezpieczyciela po odwołaniu zawiera ugodę, a następnie dopłaca do naprawy pojazdu. Więcej


Szkody osobowe

Szkoda osobowa to szkoda, która powstała w wyniku pogorszenia się stanu zdrowia, trwałego uszczerbku na zdrowiu, poniesionych obrażeń, cierpienia fizycznego i psychicznego lub nawet śmierci osoby w wypadku. Szkoda osobowa obejmuje również utracone korzyści, które osoba poszkodowana mogłaby otrzymać, gdyby nie została ofiarą wypadku. Więcej


Zwroty prowizji

Jako kredytobiorca/pożyczkobiorca masz prawo do wcześniejszej spłaty całości kredytu/pożyczki przed wyznaczonym terminem. Stanowi o tym art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Więcej


Pomoc Frankowiczom

Mogą to być między innymi roszczenia z tytułu nadpłaconych rat czy opłat uiszczonych w związku z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Jednak niezależnie od zakresu świadczonej pomocy nadrzędną wartością spółki pozostaje indywidualne podejście do klienta oraz kompleksowa pomoc. Więcej


Odzyskanie należności

Odzyskanie należności - nie zgadzaj się na nieuczciwość kontrahentów. Większość przedsiębiorców boryka się z nieterminowymi płatnościami ze strony Kontrahentów. Więcej

Kontakt

    Dane kontaktowe